Content

Progress

progress picProgress je prvý online, plne automatizovaný testový balíček, ktorý umožňuje presné meranie pokroku študentov vo všetkých jazykových zručnostiach.

 

Učiteľská stránka  Študentská stránka
strona dla nauczyciela 300px strona dla ucznia 300px

 

gse progress scale 650px

 

Každá úroveň testu Progress obsahuje tri cca 50 minútové testy, ktoré študent vypracováva na začiatku, uprostred a na konci akademického kurzu. Prvá otázka prispôsobí každú ďalšiu úlohu úrovne študenta, čo robí z Progressu plne personalizovaný produkt.

Testy sú dopredu pripravené a plne automatizované, Progress teda poskytuje okamžitú spätnú väzbu, ktorá môže ovplyvniť každodenné učenie.

Progress ponúka možnosť porovnávať dosiahnuté skóre v priebehu celého akademického kurzu, a tým zvyšuje motiváciu študentov a ovplyvňuje učenie. Dosiahnuté skóre z každej jednotlivej zručnosti ukazuje silné a slabé stránky každého študenta a pomáha tak plánovať ďalšie štúdium.

Viac informácií o produkte