Tipy do výučby

Dnešný tip som sa rozhodla venovať aktivitám zameraným na precvičovanie písania, a to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé, písanie býva často Popoluškou medzi ostatnými jazykovými zručnosťami a ako súčasť domácich úloh predstavuje nemalé úskalia pre študentov pri jeho tvorbe,aj pre učiteľov pri jeho kontrole. 

Po druhé, možno sa niektorí z Vás zúčastnili našich webinárov Use It Or Lose It na začiatku marca vedených našou skúsenou  externou lektorkou Radkou Malou. Predstavila učiteľom celý rad aktivít práve pre nácvik písania, ktorý otvoril tému učenia a precvičovania písomného prejavu na hodinách anglického jazyka. Pokiaľ Vám webináre unikli, dobrou správou je, že sa môžete seminára na rovnakú tému osobne zúčastniť na konferencii P.A.R.K. 7. apríla v Brne.

Písanie je bezpochyby činnosť individuálna, tvorivá a vyžaduje pisateľovu sústredenú pozornosť. Veľmi rozdielne je aj tempo, ktorým sú jednotliví študenti schopní splniť písomnú úlohu. Nezávisí to len na ich jazykových schopnostiach, ale z veľkej časti aj na celkovej povahe a charaktereštudenta. Miera tvorivosti a schopnosť sebavyjadrenia študentov býva v rovnakej triede veľmi rozdielna. 

Práve preto sa písomný prejav študentov často presúva do domáceho prostredia. Môžu v ňom mať síce lepšie situačné podmienky, ale zároveň študenti strácajú akúkoľvek podporu zo strany učiteľa. Učitelia sú potom zavalení veľkým množstvom písomných prác čakajúcich naich opravu. Vzhľadom k uvedeným aspektom písomného prejavu, sa zadávaniu slohových domácich úlohúplne vyhnúť nedá, rada by som Vám však ponúkla niekoľko aktivít, ktorými môžete intenzívnejšie podporiť vašich študentov  v písomnom prejave aj priamo na hodinách angličtiny. Vytvoríte im tým spoľahlivý základ pre zloženie písomnej skúšky.

Začneme s tým úplne najjednoduchším – Sentence Stretching (tzv. „naťahovanie viet“). Touto aktivitou pomôžete študentom naučiť sa používať širšiu škálu lexikálnych prostriedkov, ako sú bežne  zvyknutí. Odporúčam používať čo najčastejšie. Na mojich hodinách sa stala počas niekoľkých mesiacov pravidelnou súčasťou vyučovania v rámci začiatočnej warm-up fázy. Môžete ju prirovnať k naťahovaniu svalov pred tréningom, prípadne sa môžete skutočne fyzicky ponaťahovať. Tematicky môžete zdrojovú vetu prispôsobiť aktuálne preberanej slovnej zásobe na základe Vášho výberu.

Úloha je jednoduchá – zadáte študentom jednoduchú zdrojovú vetu, ktorú musia pridávaním ďalších vetných členov aj vedľajších viet čo najviac „natiahnuť“. Vyhráva ten, kto vytvorí vetu s najvyšším počtom slov.Odporúčam určiť aj časový limit.

Príklad zdrojovej vety: My brother went to a tournament.

Možný výsledok: Last Sunday my younger brother Tom, who is a keen rugby player, went to an international rugby tournament in London, where his team won among teams from the whole Europe.

Výsledky študentov si ponechajte, môžu Vám neskôr poslúžiť ako začiatočná veta na precvičovanie niektorého slovného útvaru (napríklad. rozprávania).

Jednou z požiadaviek, ktorý študenti často vnímajú ako náročný, je obmedzený počet slov, ktoré môžu v písomnej časti maturity použiť. Je preto potrebné, aby sa naučili odhadnúť, ako zhruba vyzerá text v požadovanej dĺžke pri ich individuálnom rukopise. Ja napríklad viem, že na jeden riadok napíšem rukou asi 10 slov bežného textu. Inak by ale vyzeral riadok so súvetím napríklad:

My mum has 3 new cats but she does not take care of them. (Toto súvetie zložené zo 14 slov sa mi zmestilona jeden riadok A4.)

A s vetou:

My mother-in-law bought three amazing kittens.

Obe majú podobný význam, avšak v prvom prípade sa mi na jeden riadok A4 zmestila len prvá časť (zložená zo 6 slov, bez vedľajšej vety  - but she does not take care of them). 

Je preto dôležité naučiť študentov, ako môže rovnaký počet slov v rukopisnej forme priniesť odlišný výsledok.

Word Count: Požiadajte študentov, aby v malých skupinkách napísali na papier počas cca 3-4 minút čo najviac  jednoslabičných slov (zámená, číslovky, členy, slovesá, podstatné mená atď.). Pripravte si prúžky nastrihané z A4 papiera. Dajte každému študentovi jeden prúžok papiera, na ktorý napíše jeden riadok z ľubovoľne  poskladaných slov.  V druhom kroku požiadajte študentov, aby v rovnakej skupinke vytvorili zoznam čo najväčšieho počtu trojslabičných slov (podstatné/prídavné mená, slovesá, spojky atď.), a opäť na prúžky napíšu jeden riadok z ľubovoľne  poskladaných slov. Nakoniec študenti slová spočítajú, aby videli, aký je vo výsledku rozdiel (u mňa bol rozdiel celých osem slov, a to predovšetkým vďaka výrazu mother-in-law). Môžete ich potom nechať spočítať, aký by bol rozdiel v počte slov v odstavci  6-7 riadkov, ktorý by vo väčšine prípadov mal zodpovedať dĺžke krátkeho písomného textu v dĺžke 60 - 70 slov.

Aby sa študenti naučili vnímať súvislosť medzi počtom slov a vlastným rukopisom na stráne A4, môžete ich nechať opisovať vzorové maturitné texty z učebníc, ktoré sú už v požadovanom rozsahu (to hlavne pri krátkom texte). Napríklad učebnica Exam Activator ich vo svojej Referenčnej časti ponúka celý rad. Táto akademická skúsenosť sa Vašim študentom veľakrát zíde aj počas  ich vysokoškolskéhoštúdia pri tvorbe seminárnych  prác.

A viete, ako sa slová v maturitných prácach počítajú? Ak sa chcete uistiť, prečítajte si to TU.

Swap the Roles: Mám rada aktivity, pri ktorých si môžem so študentmi vymeniť úlohy - myslím si, že je užitočné im z času na čas ukázať, koľko práce má učiteľ s ich slohovými prácami. Môžete tu opäť pracovať so vzorovými textami, v ktorých zámerne urobíte niekoľko typických študentských chýb - gramatických, lexikálnych, pravopisných či slohových. Študentov necháte text opraviť  a pri chybách, ktoré nesprávne vystihujú zadanú úlohu, im môžete dať napísať nový správny text. Pre inšpiráciu sa pozrite na aktivitu na obrázku.

TT Ako nacvičiť písanie bez dlhých slohových prác

 

Zdroj: Exam Activator, Pearson

 

Prajem Vám a hlavne Vašim študentom úspešné zloženie skúšky dospelosti!

Mgr. Šárka Valášková

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

sarka foto kruh1

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson