Tipy do výučby

Zlé správanie študentov nie je vždy o zlých postojoch. Mnohokrát sa študenti správajú zle v triede preto, lebo sa nudia. Potom ich myseľ začne blúdiť a začnú vyrušovať. Tento scenár môže pokračovať ďalej a ďalej až kým nestratíte nad všetkým kontrolu. Čo s tým môžeme urobiť?

Zapojiť študentov do činností je najlepšie riešenie. Keď sú študenti nadšení a motivovaní, potom sa venujú práci v triede. Udržiavanie študentov zapojených do vyučovania nie je vždy jednoduché. Potrebujete pomoc? Je tu niekoľko tipov a nápadov, ktoré vám (možno) pomôžu.

Nápady pre mladších žiakov:

Na hodinách deti často používajú pracovné listy, alebo čítajú nahlas z učebnice a potom odpovedajú na otázky. Aj keď tieto činnosti zdanlivo vyzerajú, že ste zapojili študentov do vyučovania, v skutočnosti to tak nie je. Ak chcete získať študentov aktívne, mali by ste začať rozmýšľať "out of the box". Študenti musia byť v pohybe, pracovať v skupinách a samostatne objavovať nové informácie.

Ako získať informácie z pracovných listov pútavým spôsobom?

Rozdeľte žiakov do skupín a dajte každej skupine otázku/otázky z pracovného listu. Skupiny musia vytvoriť plagát znázorňujúci odpovede na otázky z pracovného listu, ktorý potom opisujú a takýmto spôsobom odovzdávajú informácie ostatným. Deti môžu vytvoriť aj rýmovačku, básničku alebo pesničku pomocou ktorých si lepšie zapamätajú nové informácie.

Ako si chronologicky zapamätať informácie?

Zadajte úlohu deťom tak, že text zadania rozstriháte na časti/ vety. Každá dvojica alebo skupina žiakov dostane obálku s prúžkami papiera s textom a potom vzájomne spolupracujú na zostavení poradia viet, častí textu.

Majú študenti prerozprávať príbeh alebo udalosť ?

Rozdeľte ich do skupín, priraďte každej skupine sekciu/odsek v kapitole. Jeden žiak začne písať príbeh. Po jednej alebo dvoch minútach, odovzdá papier ďalšiemu žiakovi, ktorý pokračuje v písaní príbehu. Dbajte na to, aby sa každý vystriedal v skupine. Zadajte časový limit. Po uplynutí časového limitu, jeden z každej skupiny prečíta príbeh svojej skupiny.

Alebo…dajte deťom prečítať určitú časť príbehu a potom im dajte nakresliť obrázky, ktoré ilustrujú koncept alebo udalosť .(Môžu napísať na každý obrázok aj kľúčové slová, ktoré pomôžu prerozprávať príbeh). Potom žiaci postupne pripevňujú alebo lepia svoje obrázky na tabuľu, papier a hovoria časť príbehu podľa logickej postupnosti.

A teraz pár užitočných rád ako zaujať „väčšie deti“:

Ako preberať rôzne témy?

Úloha pre študentov:

Vyberte jeden predmet v triede, ktorý nejakým spôsobom súvisí s preberanou tematikou a potom vysvetlite prečo a ako.

Alebo úlohu sformulujte takto:

Pripravte si krátky prejav o téme ako historická osobnosť, charakter z nejakej knihy, celebrita…

Každý žiak vníma tému inak z hľadiska svojej „úlohy“.

Aktívne vs pasívne učenie

Namiesto:

 „ I am going to explain to you the differences between Past Simple and Present Perfect“ skúste takto:

Napíšte na tabuľu:

“John, how long did you live in the UK before coming to Slovakia?“

“I lived there for 20 years.“

“And when did you move to Slovakia?“

“I moved there 8 years ago.“

Teacher:

So, John lived in the UK for 20 years. He has lived here for 8 years.

Opýtajte sa študentov, či vidia rozdiel medzi dvoma vetami, situáciami. Skúste im nečítať a nevysvetľovať gramatické pravidlo ale nechajte ich rozmýšľať a opísať vlastné skúsenosti podobným spôsobom.

Radšej špecifický učebný cieľ ako všeobecný

Namiesto  “Class, you are going to learn the Simple Past today.“

Say, “Class, today you’re going to learn how to tell your friends about your holidays/talk to someone about your past  experiences.

Znie to zaujímavejšie, však?

Zamerať sa na plnenie úlohy

Pri zadaní akéhokoľvek typu úloh (listening, reading, writing, speaking) sa uistite, či študenti rozumejú, čo od nich očakávate.

Ak pred Listening task poviete študentom len “Listen!“, nevedia na čo sa majú sústrediť.

Skúste takto:

You’ll hear a conversation between a customer and a waiter in a restaurant. Listen carefully and write down what the customer orders for lunch.

Uľahčujte im interakcie

Študenti sa učia angličtinu, pretože chcú komunikovať v tomto jazyku. Potrebujú príležitosť precvičiť si interakcie v reálnom živote. Skúste zadať prácu vo dvojici takto:

Dajte každému študentovi kópiu svojho "týždenného plánu" (samozrejme, každá kópia je úplne odlišná). Študenti musia spolupracovať, aby si dohodli schôdzku.

S1: Are you free Friday morning? 
S2: No, I have yoga class. Does Friday afternoon work for you? 
S1: No, sorry. I have a meeting then. How about Monday morning?

Dajte im riešiť skutočné problémy

Študenti by mali vedieť riešiť problémy v mnohých oblastiach reálneho života napr. od nákupu darčeka až po nákupu domu. Skúste im zadať úlohy, počas ktorých musia spolupracovať a rozhodnúť sa, ktorá voľba je lepšia a prečo. Príklad:

Práca vo dvojici alebo v skupine:

Ktoré možnosti bývania by ste si vybrali ako tridsaťročný/á a prečo? (Jedným z nich je byt v meste a druhý je dom na predmestí. Môžete miesto opísať alebo dať im obrázky.)

Projekty zamerané na výskum

Rozšírte reálny problém ešte viac a premeňte ho na výskumný projekt. Študenti môžu robiť výskum neďalekého miesta, ktoré je ideálnym miestom pre víkendový útek. Aké sú tam hotely? Aké aktivity tam môžu ľudia vykonávať? Ako sa tam vedia dopraviť? Rozdeľte triedu do tímov. Každý člen tímu môže robiť výskum z iného aspektu, a potom tieto informácie zdieľa so zvyškom tímu . Na konci tím spojí informácie, ktoré zhromaždili a pripravia prezentáciu.

 

Tieto druhy činností dostanú študentov do pohybu fyzicky i psychicky. Keď budete počuť od svojich študentov pripomienky ako "Musíme už končiť?", "Ešte som neskončil!“ alebo otázky súvisiace s úlohou, ktorú majú študenti riešiť, budete vedieť, že to bolo dobré a stálo to za to! 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson