Tipy do výučby

Jedným z najúčinnejších postupov vedúcich k efektívnemu vzdelávaniu žiakov je formatívne hodnotenie. Učitelia, ktorí ho používajú, neporovnávajú žiakov medzi sebou, ale  sa zameriavajú na dosahovanie učebných cieľov pri každom z nich. Toto okrem iného umožňuje každému študentovi zažiť spokojnosť z vykonanej práce a získať náležitú dôveru vo svoje schopnosti. Podporuje aj rozvoj kompetencie k učeniu. V rámci nášho tipu do výučby by som Vás rada stručne zoznámila s princípmi  formatívneho hodnotenia, a hlavne vám odporučím niektoré praktické techniky do výučby.

Formatívne hodnotenie je založené na:

  • dôraze na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom a žiakmi navzájom,
  • pravidelnom a častom  vyhodnocovaním práce žiakov (poskytnutie spätnej väzby – informácie o tom, čo sa podarilo, na čo je potrebné sa zamerať v budúcnosti a ako pritom treba konkrétne postupovať),
  • stanovenie výučbových cieľov a sledovanie pokroku každého žiaka na ceste k týmto cieľom,
  • podporovanie zodpovednosti študentov za svoje vlastné učenie.

Praktické techniky pre vzájomné hodnotenie žiakov (kooperatívne učenie)

  • “Spýtaj sa troch a potom mňa” C3B4ME “See three before me”

Skôr ako požiada žiak o pomoc učiteľa pri riešení úloh, musí sa spýtať troch spolužiakov, či poznajú správne riešenie. 

  • Vzájomná kontrola domácej úlohy

Domácu úlohu je možné využiť nielen pre opakovanie učiva, ale aj pre vedenie žiakov k vzájomnému hodnoteniu a sebahodnoteniu. Namiesto toho, aby učiteľ kontroloval domácu úlohu, premietne výsledky na tabuľu a žiaci si alebo vo dvojiciach, alebo v skupinách vymenia zošity, skontrolujú a ohodnotia domácu úlohu. Počas tejto aktivity si vypracujú domácu úlohu aj žiaci, ktorí si ju neurobili doma. 

  • Dve hviezdičky a jedno želanie

Pri hodnotení domácich úloh žiaci označia dvoma hviezdičkami to, čo bolo v úlohe dobré a zároveň navrhnú, čo je potrebné zlepšiť a zopakovať.

Praktické techniky pre sebahodnotenie

  • Sebahodnotenie zručností po prebraní jedného celku (lekcie)

Žiaci si sami ohodnotia jednotlivé zručnosti po prebraní lekcie buď slovným hodnotením alebo pomocou „úsmevu“, známok, percent, písmen, obrázkov, nálepiek či iných znakov. Po ukončení  sebahodnotenia žiaci napíšu skúšobný test, ktorý sa sami skontrolujú a vyhodnotia. Odporúčam urobiť porovnanie sebahodnotenia žiakov s výsledkom skúšobného testu a následne sa  vrátiť  k problematickým oblastiam a doučiť ich ešte pred samotným opakovacím testom. Ide o formu opakovania učiva, ktorú si usmerňuje sám žiak.

Ako príklad uvádzam slovné hodnotenie doplnené úsmevmi:

smajlik 2smajlik 2 viem to a môžem pomôcť kamarátovi
        smajlik 2 viem to a dokážem to sám
          smajlik mracici 2 rozumiem tomu, ale mám pár otázok
smajlik mracici 2smajlik mracici 2 nerozumiem tomu

 

Hodnotené zručnosti:

Slovná zásoba

Gramatika

Čítanie

Počúvanie

Komunikácia

Písanie

  • Čo si pamätám z tejto lekcie?
Nové slovíčka, ktoré som sa naučil/a chcem si ich zapamätať Výrazy a slovné spojenia, ktoré sa mi páčia, znejú vtipne a sú užitočné Angličtina, ktorú som počul/a aj čítal/a mimo vyučovania (internetové stránky, knihy, reklamy, filmy, pesničky)
     

 

Pokiaľ Vás dané techniky zaujali a chceli by ste ich zahrnúť do výučby a viesť svojich žiakov k samostatnosti, môžem Vám odporučiť tituly FocusWider World, v ktorých sa nachádza sebahodnotenie za každou lekciou.

Prajem Vám veľa síl do nadchádzajúceho mesiaca. 

Danka Sekerková

Metodik / odborný konzultant pre AJ

Danka foto

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson