Tipy do výučby

Január býva v škole plný písomiek a skúšok, v napätí sú žiaci aj rodičia. Ani pre nás, učiteľov, to nie je ľahké obdobie. Ako keď po pokojných vianočných sviatkoch náhle príde zemetrasenie.

Aby sme zistili, čo sa žiaci naučili, môžeme použiť nielen testy a individuálne skúšanie, ale aj nové formy a metódy. Vyžadujú síce od nás, učiteľov, viac času, ale žiakom dávajú väčšiu možnosť rozvoja.

Zábavnejšie metódy opakovania a hodnotenia atmosféru v triede uvoľňujú a aj žiaci, ktorí majú zo skúšania stres, sa dokážu skôr zapojiť do činnosti v triede.

 

Tvorba pracovných listov

check

Rozdeľte žiakov do skupín a povedzte im, aby vytvorili pracovný list pre spolužiakov z inej skupiny. Na jednej z vyučovacích hodín žiaci tvoria rôzne úlohy na opakovanie. Na ďalšej hodine si žiaci pracovné listy vymenia a odpovedajú písomne na otázky. Do pracovných listov žiaci môžu zaradiť aj tvorivejšie úlohy, napríklad rôzne krížovky, doplňovačky a podobne. Úlohy v tvorivých cvičeniach sa však musia viazať k preberanému učivu. Vypracované pracovné listy opravia žiaci z tej skupiny, ktorá pracovný list pripravila.

Vzájomné skúšanie skupín

Ďalšou metódou môže byť vzájomné skúšanie jednotlivých skupín. Za určitý časový limit si každá skupina pripraví niekoľko otázok z opakovania pre inú skupinu. Otázky napíšu na papier a potom si ich navzájom vymenia. Členovia skupín si za určitý časový limit pripravia odpovede. Potom ich ústne prezentujú pred triedou.

Počas cvičenia si žiaci dokážu spomenúť na množstvo vecí, ktoré v uplynulom období k danej téme prebrali. Podvedome hľadajú riešenia, ktoré potrebujú pre vypracovanie odpovedí  a tým si zopakujú všetko, čo potrebujú. Aktivita je veľmi dobrou reflexiou aj pre učiteľov. Môžu premýšľať napríklad nad tým, ktoré otázky boli vyslovené najčastejšie, ktoré otázky žiaci nespomenuli vôbec a na ktoré otázky žiaci reagovali najlepšie.

Running dictation

running2Táto hra je vynikajúca na opakovanie gramatických štruktúr, slovnej zásoby alebo tém. Rozdeľte žiakov do dvojíc alebo malých skupín. Rozmnožte text diktátu podľa počtu skupín a pripevnite ho na stenu alebo na nástenku v triede. Jeden žiak zo skupiny potom beží k textu, prečíta si ho a pokúsi sa zapamätať si jednu vetu, ktorú povie ostatným vo svojej skupine. Potom ďalší žiak beží prečítať si nasledujúcu vetu. Žiaci pokračujú, kým sa text nedokončí. Následne si skupiny vymenia svoje diktáty a skontrolujú, koľko chýb urobili.

 teacher-girlŽiaci ako učitelia

Rozdeľte žiakov do dvojíc alebo skupín. Každej skupine priraďte jednu lekciu z knihy. Žiaci urobia malú prezentáciu, v ktorej vysvetlia kľúčové body lekcie. Žiaci môžu hlasovať za najlepšiu, najužitočnejšiu prezentáciu. Táto úloha môže byť užitočná pre žiakov pred testovaním alebo písomnou prácou. 

 

Popri hodnotení žiakov,  by sme im mali dať možnosť  aj k sebahodnoteniu. Sebareflexiou a sebahodnotením podnecujeme žiakov k väčšej zodpovednosti za vlastný proces vzdelávania. Najefektívnejšie je nacvičovať sebahodnotenie už od prvého ročníka, aby si žiaci na to zvykli. Nestačí, aby žiak povedal, viem – neviem alebo rozumiem – nerozumiem. Vždy treba analyzovať príčiny, uviesť spôsoby, ktoré mu pomáhajú zlepšiť sa. Dôležitá je aj pochvala s konkrétnym vyzdvihnutím toho, čo je pozitívne. Nápady ako nacvičiť sebahodnotenie žiaka na prvom stupni ZŠ nájdete v učebnici Poptropica English (Pearson).

Poptropica banner poptropica-road

 

Sebahodnotenie môže mať viacero foriem. Žiak môže hodnotiť svoj výkon, alebo výkon spolužiakov. Aj učiteľ môže na konci hodiny zhodnotiť svoj výkon.

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson