Tipy do výučby

Jazyk sa nedá nabifliť a niekedy ani logicky odvodiť. Ak sa chceme jazyk naučiť, musíme ho použiť. Aprílové tipy do výučby sú zamerané na rozvoj komunikačných zručností, ktoré pomôžu žiakom nielen sa naučiť predpísané učivo z anglického jazyka, ale aj odstrániť strach z rozprávania po anglicky.

Opis obrázku (obrázkov)

Opis obrázku, alebo skupiny obrázkov je jednoduchý úkon. Žiakom však niekedy robí veľké ťažkosti. Geoffrey Petty (anglický pedagóg, ktorý sa venuje problematike vyučovania) tvrdí, že 87% informácií prijímame očami, 9 % ušami a 4 % inými zmyslami. Opis obrázkov je prvým krokom, ako odstrániť komunikačnú bariéru a neistotu žiakov pri vyjadrovaní sa po anglicky.

K riešeniu nižšie uvedených úloh použite jeden obrázok. Napríklad:

TT learning doing plaz

Jigsaw picture description

Rozstrihnite obrázok na štyri časti a dajte každému žiakovi v skupine jeden kus. Žiaci opisujú obrázok a spoločne sa pokúšajú poskladať pôvodný.                                                                                                             

Príklad: “I think my piece is in the middle part of the picture (on the right...) because I can see/there is/are… etc.“

Let´s find X!

Jeden žiak v každej skupine vyberie ľubovoľnú osobu na obrázku, ktorú potom opisuje. Ostatní žiaci sa pokúsia osobu uhádnuť.

Napríklad: It´s a man in his early twenties. He is wearing a short- sleeved shirt and a pair of shorts. He is standing and looking at a young girl who is sunbathing.

Cvičenie dáva príležitosť aj na opakovanie slovnej zásoby z tematického okruhu Clothes.

What´s your story?

Každá skupina vytvorí príbeh o opisovanej osobe na základe otázok, napríklad : „Where is the person?, Who is the person?, What ishappening in the picture?, What is the person thinking about?". Každý žiak rieši jednu otázku. Nakoniec si skupiny svoje príbehy navzájom porozprávajú.

Voľné rozprávanie a diskusia na vybranú tému

Najlepšie sa pripravia žiaci na tento tip úlohy vtedy, keď si naštudujú vybranú tému nielen očami, ale aj ušami. Všetky moderné učebnice, ktoré sa na školách používajú, majú priložené aj cédečka s nahrávkami článkov, rôznych textov a slovíčok z učebnice. Pravidelné počúvanie angličtiny má dôležitý vplyv na precvičovanie správnej výslovnosti a na vytvorenie zručnosti porozumieť počutému textu.

Počúvanie ako základ pre diskusiu

Pred pustením nahrávky zadajte žiakom otázky, na ktoré majú odpovedať. Čas strávený počúvaním tohto typu cvičenia je krátky. Slúži ako základ, štartovací bod pre ďalšie aktivity. 

TT learning by doing poslechy

Nahrávku nájdete tu: http://www.english.com/focus/audiomp3/audiomp3.html?page=level3; track 70

Videonahrávky pre prácu vo dvojici, alebo v skupinách

Vizuálne podnety motivujú žiakov, objasňujú kontext a poskytujú informácieku konverzácii, k diskusii a pomáhajú žiakom odbúrať strach z komunikácie v cudzom jazyku.

Po pozretí videonahrávky tvoria žiaci vlastný recept zdravého jedla. Aby bola úloha ťažšia, rozdajte im obrázky na ktorých sú prísady, ktoré musia použiť pri tvorbe receptu.

„Konverzačné diagramy“

Tento typ konverzačného cvičenia umožňuje spoluprácu medzi žiakmi na vysokej úrovni. Povzbudzuje žiakov, aby vyjadrili svoje názory, myšlienky a reakcie na danú tematiku.

TT learning by doing diagram

Rolová hra

Pripravuje žiakov na reálne životné situácie. Môžu v nej využiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku.

Role-play cvičenia môžete precvičovať so žiakmi pomocou interaktívnych videí. Interaktívne video má 2 časti- v prvej časti je žiak pasívny (počúva a pozerá videonahrávku), v druhej už je aktívnym účastníkom nahrávky. 

Ukážka: http://www.english.com/focus/interactivespeakingvideos/level3/ (Level 3, Unit 6 A - A doctor's appointment, Level 3, Unit 6 A - B doctor's appointment)

Vlastný seriál

Žiakom rozdajte časopisy a nožnice a požiadajte ich, aby vystrihli obrázky zaujímavých ľudí. Potom im dajte úlohu, aby vytvorili ich profily, vzájomné vzťahy a porozmýšľali o prostredí, v ktorom sa ich seriál odohráva. Žiaci napíšu scenár a potom si vyberú úlohu pre seba. Nakoniec scénku zahrajú. Ak sú Vaši žiaci šikovní a dostatočne sebavedomí, môžu scénku nahrať na mobilný telefón.


Jazyková vzdelanosť je jednou z kľúčových vedomostí, ktorú musíme deťom odovzdať, pokiaľ chceme, aby sa v živote uplatnili. Najdôležitejšie je, aby sa žiaci prestali báť jazyk používať.  Dúfam, že aprílové tipy do výučby pomôžu Vašim žiakom zredukovať strach z rozprávania po anglicky.

Pri vytvorení „teaching“ tipu som sa inšpirovala učebnicou Focus od vydavateľstva Pearson. Viac informácií o knihe nájdete tu.

Good luck!

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson