Tipy do výučby

Jedným z cieľov, ktoré učiteľ so svojimi žiakmi alebo študentmi má, je pracovať spoločne na tom, aby sa svet stal lepším miestom. Vďaka zameraniu sa na témy globálneho občianstva môžeme túto snahu podporovať každý deň vo výučbe.

Globálne občianstvo umožní žiakom objavovať širší svet okrem iného tým, že prepája dané témy s odkazmi do reálneho sveta. Žiaci si tak náplň hodín môžu lepšie vztiahnuť k vlastným životom a využiť v nich svoje predchádzajúce skúsenosti a schopnosti.

 

Myšlienky globálneho občianstva podporujú rešpekt a toleranciu k druhým, globálne povedomie a empatiu. Aj napriek tomu, že sa vaša trieda, alebo oblasť, v ktorej žijete, nemusí zdať príliš rozmanitá, existujú spôsoby, ako do nej vniesť globálnu perspektívu a priviesť deti k premýšľaniu v širších súvislostiach.

 

Postupujte od lokálneho k globálnemu

Ako teda koncept globálneho občianstva zaviesť do vyučovania? Vo výučbe jazykov je kľúčovou myšlienkou spojenie rozvoja slovnej zásoby a gramatiky s pomaly sa rozširujúcim pohľadom na svet okolo nás. Žiaci sa vtedy postupne dostávajú od osobných pocitov a skúseností k skúsenostiam zdieľaným v ich rodine alebo inej komunite, a ďalej k pohľadu na širšiu spoločnosť. what makes a homePomocou myšlienky, že sme súčasťou celosvetovej komunity, môžeme deťom pomôcť uvažovať o ostatných v globálnom meradle.

Jedným zo základných a často preberaných tém, ktoré nám môžu slúžiť ako príklad, je domov a bývanie. Opýtajte sa žiakov na ich vlastné domovy a na to, čo podľa nich tvorí domov. Zamerajte sa  na to, čím sa ich domov líši a ukážte príklady netradičných domovov z celého sveta. Podporte v nich myšlienku, že šťastný domov nutne neznamená veľký dom plný luxusných vecí.

 

homes

 

 Zaraďte do svojich hodín príbehy s globálnym presahom

the legend of nian

Využitie príbehov a textov s globálnym presahom pomôže žiakom uvedomiť si rozdiely medzi kultúrami a tradíciami. Učí ich, ako je dôležité tieto tradície poznávať, oslavovať rozmanitosť a otvoriť tým svoju myseľ novým možnostiam.

Dobrým príkladom môže byť téma sviatkov a osláv. Dajte žiakom prečítať krátky text o vzniku sviatkov alebo tradícií v inej krajine (v našom príklade oslavy Nového roka v Číne). Po jeho prečítaní spoločne reflektujte, ako daný sviatok v krajine vznikol a aké sa k nemu viažu tradície.

Pokračovať môžete aktivitou, v ktorej budú mať žiaci za úlohu vyhľadať na internete, ako sa oslavuje Nový rok inde vo svete. Zistia, či majú oslavy niečo spoločné a v čom sa líšia. Zamerajte sa na to, prečo sú sviatky a tradície v kultúre dôležité a ako nám pomáhajú zvyšovať kultúrne povedomie.

 

how to save waterPrepojte žiakov so svetom

Zamyslite sa nad tým, aké paralely existujú medzi globálnymi problémami a problémami v triede. Dobrým začiatkom sú jednoduché témy, ktoré spájajú ľudí po celom svete – jedlo, bývanie, spôsoby cestovania, ale napríklad aj riešenie konfliktov alebo nerovností v spoločnosti.

Rozdeľte žiakov do dvojíc alebo menších skupín. Dajte im pár minút na spísanie všetkých činností, pri ktorých denne potrebujú vodu. Nechajte ich porovnať svoje odpovede v triede a potom spoločne diskutujte o tom, či majú všetci ľudia na svete rovnaký prístup k pitnej vode. Najrôznejšie grafy či plagáty vám pomôžu demonštrovať fakty.

grow helper

 

Nadviažte myšlienkou, prečo je dôležité šetriť vodou a nechajte žiakov, aby sami prišli so svojimi návrhmi, ako to urobiť v škole a doma. Na záver môžete spoločne vyrobiť plagát, ktorý bude zobrazovať najlepšie nápady!

 

save water at school

 

Pomocou podobných aktivít a projektov môžeme u žiakov rozvíjať kreatívne a kritické myslenie, budovať v nich empatiu s lokálnymi aj globálnymi problémami a vytvoriť si tým tolerantnejšie a inkluzívnejšie prostredie v triede.

Pokiaľ už máte jasno v tom, že aj vy chcete zo svojich študentov vychovávať počas hodín angličtiny globálnych občanov, nechajte sa inšpirovať novou prvostupňovou učebnicou Rise and Shine, ktorá v sebe spája výučbu jazyka s témami globálneho občianstva a dáva tým hodinám angličtiny ďalší netradičný rozmer. Všetky ukážky v dnešnom tipe do výučby boli použité práve z nej. Viac informácií o učebnici sa dočítate tu.

 

Prajem Vám mnoho šikovných a aktívnych študentov!

Vaša metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/odborný konzultant pre AJ

katka-mysakova

 

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson