Tipy do výučby

Hlavným cieľom študenta cudzieho jazyka je, byť pripravený na praktické využitie jazyka v reálnom živote, t.j. vedieť komunikovať v cudzom jazyku.

Lepšia angličtina môže študentom zlepšiť šancu na dosiahnutie ich cieľov v živote. Úspešné zloženie niektorej z medzinárodne uznávaných Cambridge English skúšok otvára dvere do vysokoškolského vzdelávania, zlepšuje pracovné príležitosti a zvyšuje výber pre štúdium alebo prácu, aj v zahraničí.

CAE logo

Všetky cambridgeské skúšky sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEFR). Platnosť certifikátu je časovo neobmedzená.

V tomto tipe do výučby sa zameriame na využitie medzinárodných skúšok Cambridge English na stredných školách a gymnáziách pri príprave na maturitné skúšky.

Keď si bližšie porovnáme zadania maturitnej skúšky z angličtiny so skúškami B1 Preliminary, zistíme, že majú mnoho spoločného. Poďme sa teda pozrieť, ktoré zadania maturitnej skúšky majú svoju paralelu v teste B1 Preliminary. Uvedené príklady sú z učebnice Gold Experience 2nd edition B1, , ktorá pripravuje študentov na B1 Preliminary. Typy cvičení v učebnici sme porovnali s typmi cvičení v maturitnom teste z roku 2019 na úrovni B1- náhľad tu.

  1. Použitie jazyka (Language in use) v maturitnom teste

  • Úlohy pre Výber správnej gramatickej štruktúry alebo slovnej zásoby (Multiple choice) v maturitnom teste sú porovnateľné s cvičeniami rovnakého typu v B1 Preliminary, konkrétne Part 5.

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

GE2ND B1 str13 cv5

 

  • Cvičenia typu Doplnenie vynechaných slov (Open cloze), teda Part 6 v B1 úplne kopírujú cvičenie 3 v sekcii Language in use v maturitnom teste.

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

GE2ND B1 str20 cv5

 

  1. Čítanie (Reading) v maturitnom teste

  • Ďalším porovnateľným zadaním je cvičenie typu Priradenie vhodných viet do textu (Gapped text) v sekcii Čítanie (Reading). Part 4 v B1 Preliminary zodpovedá Maturitnému testu-časť 1.

(Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

GE2ND B1 str35 GE2ND B1 str34 cv34

 

  1. Počúvanie (Listening)

  • Počúvanie (Listening) v maturitnom teste má tiež podobné typy úloh ako počúvanie na skúške Preliminary B1 napr. cvičenie typu Multiple choice, kde si študent vyberá správnu odpoveď z viacerých možností.

 

Učebnica Gold Experience 2nd edition obsahuje okrem prípravy na čítanie, počúvanie aj prípravu na ústnu a písomnú časť skúšok. Nájdete tu zoznam fráz na vedenie konverzácie, na opis obrázkov, rady k precvičovaniu písania slohových útvarov a ďalšie užitočné rady, ktoré pomáhajú študentom úspešne zvládnuť skúšky.

Zaoberali sme sa len s porovnaním maturitného testu na úrovni B1 so skúškou Preliminary B1. Keby ste hľadali podrobnejšie informácie ku všetkým cambridgeským skúškam, nájdete ich na stránke: CambridgeEnglish.org.  Ďalšie praktické tipy, ako pripraviť študentov naskúšky a akú stratégiu zvoliť, nájdete v učebniciach Gold Experience 2nd edition. Viac informácií vrátane sample pages k jednotlivým úrovniam sú TU.

Príprava študentov na jazykové skúšky dáva motiváciu, ktorú študenti potrebujú, aby posunuli svoju angličtinu na vyššiu úroveň.

Mnoho úspechov pri príprave Vašich študentov na jazykové skúšky a  maturitu praje 

Mgr. Jarmila Tomanová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Jarka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson