Tipy do výučby

Diskusia o výhľadovom uplatnení na trhu práce je v súčasnej ekonomickej situácii aktuálnou témou. Myšlienka, že dnešní študenti opustia školu a nastúpia do jedného zamestnania na celý život, sa stala minulosťou. Na čo sa teda vo výučbe, ktorá ich má pripraviť na pracovný život, zamerať?

 

Rozvíjajte soft skills

Do soft skills môžeme zaradiť spoluprácu, kreativitu, kritické myslenie, odolnosť, adaptabilitu a time management. Nárast technológií na pracovisku vedie ku zvýšenej potrebe emočnej inteligencie, či schopnosti vedieť efektívne riešiť problémy. Zníženie počtu ľudí potrebných pre vykonávanie opakujúcich sa činností vedie k tomu, že budúci pracovníci prevezmú inovatívnejšie a kreatívnejšie úlohy.

 

life-skills

 

life-skills-project-1

life-skills-project-2

 

Skvelý spôsob, ako zaviesť rozvoj soft skills do triedy, sú projekty. Zapojenie študentov do skupinového projektu ich vyzýva ku komunikácii, budovaniu vzťahov, delegovaniu, preberaniu zodpovednosti, prezentácii a hľadaniu riešení. Vždy je dobré nechať študentov pracovať na projektoch, ktoré ich skutočne zaujímajú. Medzi inšpiratívne nápady patrí napríklad skúmanie klimatických zmien a ich vplyvu na životné prostredie alebo analýza konkrétneho historického obdobia a hľadanie súvislostí. Stále viac študentov sa zaoberá tým, ako pozitívne ovplyvniť spoločnosť. Využite túto energiu a motivujte ich k práci na projekte, ktorý sa venuje aktuálnym spoločenským problémom.

Tip na projekt:

  1. Požiadajte svojich študentov, aby sa zamysleli nad niektorými dôležitými spoločenskými problémami vo vašom okolí. Napíšte ich nápady na tabuľu tak, ako ich navrhujú.
  2. Rozdeľte študentov do skupín po troch alebo štyroch a požiadajte ich, aby si vybrali jednu z tém na tabuli. Dajte im za úlohu dohľadať si na internete podrobné informácie o danej problematike. Nechajte ich premýšľať o tom, koho sa to týka, z akého dôvodu a do akej miery je problém závažný.
  3. Nechajte študentov vymyslieť čo najviac riešení za 15 minút. Potom by mali svoje nápady prediskutovať a rozhodnúť sa, ktorý z nich (či ktorá kombinácia nápadov) je najlepší/(ia).
  4. Na nasledujúcej hodine môžu študenti vytvoriť plagát, prezentáciu, webovú stránku alebo kresbu s opisom, ako daný problém riešiť. Môžete požiadať jednotlivo každú skupinu, aby svoje riešenie predstavila triede.

 

Podporujte kritické myslenie

Podnikanie je aj o rozvoji kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy. Diskusie v triede a hranie rolí sú skvelým spôsobom, ako tieto zručnosti rozvíjať.

life-skills-debate-1 life-skills-debate-2

 

Vystavenie študentov množstvu argumentov a požiadavke, aby si vytvorili vlastný názor, vzbudí ich záujem a poskytne podnet k zamysleniu. Jednou z myšlienok je koncept fake news. Prineste nejaké novinové či internetové články a požiadajte študentov, aby si overili zdroj týchto správ. Rozviňte diskusiu o tom, či sú priložené obrázky skutočné, alebo boli upravené a či sú informácie dobre interpretované. Toto cvičenie môže fungovať aj s mladšími študentami – môžete ich jednoducho požiadať, aby posúdili, či je príbeh založený na názoroch, alebo na faktoch. Do svojich hodín môžete zakomponovať aj tému bezpečného používania internetu, hlavne sociálnych sietí, alebo otázku autorských práv.

 

life-skills-safe-way-1 life-skills-debate-3

 

Pokrývanie tém STEM

Pravdepodobný budúci nárast úloh založených na vede, technológii, inžinierstve a matematike (STEM) je dobre zdokumentovaný. Vývoj v týchto oblastiach sa rýchlo zvyšuje a prideľuje sa im viac vládnych finančných prostriedkov. Podporte záujem študentov o vývoj v týchto odvetviach cez krátke videoklipy alebo články. V oblasti udržateľného poľnohospodárstva, umelej inteligencie, robotiky a prieskumu vesmíru existuje niekoľko úžasných pokrokov. Požiadajte študentov, aby si vybrali jednu z týchto tém, ktorá im je najbližšia. Ich úlohou bude tému preskúmať. O svojich zisteniach môžu vypracovať prezentáciu, v ktorej pokryjú najnovší vývoj danej oblasti, aký problém má vybraný odbor v pláne riešiť a následne môžu uviesť príklad z praxe.

 

 let-the-beauty

 

 

Uvedené ukážky pracovných listov sú súčasťou stredoškolskej učebnicovej série Focus 2. edícia (viac informácií TU), ktorá vďaka autentickým materiálom a videám z produkcie BBC pripravuje študentov mimo jazykovej skúšky aj na používanie angličtiny pri pracovných príležitostiach.

Na záver by som Vám aj Vašim študentom rada zaželala trávenie času pracou, ktorá Vám robí radosť. :-)

 

Vaša metodička

Mgr. Vlasta Dohnalová

Metodik/odborný konzultant pre AJ

vlasta

 

 

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson