Tipy do výučby

V súčasnosti veľa mladých ľudí absolvuje formálne skúšky z anglického jazyka. Zvyčajne je to maturitná skúška alebo medzinárodne uznávané skúšky-Cambridge First, First for Schools a iné.

V septembrovom „Teaching Tips“ nájdete niekoľko jednoduchých rád a tipov, ako pripraviť študentov na skúšky, aby dosiahli čo najlepšie výsledky a pritom si zachovali motiváciu a radosť z anglického jazyka.

Príprava na skúšky by nemala byť iba precvičovanie úloh cvičných testov. Študenti by mali byť oboznámení s obsahom testov, ale aj s technikou skúšania, aby vedeli, ako budú skúšaní, aké typy úloh budú musieť riešiť, ako majú pracovať so svojim časom. Rady so skúškovými stratégiami k písomnej a ústnej časti všetkých typov skúšok na úrovni B1 a B2 a množstvo cvičení s výsledkami nájdete v učebniciach Longman Exam Activator (B1) a Longman Exam Accelerator (B2).

Po poskytnutí informácií o testovaní, si môžete so študentmi zahrať jednoduchú hru. Zadajte im otázky, ktoré sa týkajú prebratých skúškových stratégií. Študenti odpovedajú na otázky YES/NO.

Skúšky testujú rôzne jazykové zručnosti a štruktúry. Všetky zručnosti a gramatické javy by mali byť testované nielen v skúšobnom režime, ale aj samostatne. Samostatným precvičovaním pomôžete študentom porozumieť jednotlivým zručnostiam a gramatickým javom. Keď študenti vedia, čo ich na skúške čaká, pociťujú miernejší stres, pracujú efektívnejšie a dosahujú lepšie výsledky.

Precvičovanie čítania s porozumením

Scanning game- skopírujte stranu z anglického telefónneho zoznamu, z televízneho programu alebo text, kde je veľa rôznych detailov. Rozdajte kópiu každému študentovi a potom sa pýtajte na detaily napr.: Kde žije pán J.Z. Brown? Aké je telefónne číslo pani Brown? Prvý študent, ktorý nájde správnu odpoveď, dostane pochvalu alebo potlesk.

Študenti často panikária, keď nájdu v texte slová, ktorým nerozumejú. Ako ich naučiť riešiť takúto situáciu? Skúste nasledovné cvičenie. Nájdite text a vynechajte v ňom každé piate slovo. Študenti pracujú vo dvojiciach a hádajú chýbajúce slová. Tento spôsob práce je učením a nie testovaním vedomostí, takže práca je zaujímavejšia.

Precvičovanie počúvania s porozumením

Počúvanie je pre študentov veľmi ťažká časť skúšky. Počas súvislej nahrávky študenti musia vnímať hlavnú myšlienku veľmi rýchlo a preto sa v nahrávke často „strácajú“. Aby sa študenti cítili počas počúvania istejší, zadajte im úlohu. Nech sa po prečítaní každej otázky k cvičeniu pokúsia uhádnuť, čo bude v nahrávke. Potom pustite nahrávku a študenti nech porovnávajú svoje predpovede so skutočnosťou. Čím sú presnejší v hádaní, tým ľahšie bude pre nich počúvanie s porozumením.

Niekedy sa študenti sťažujú, že porozumieť je náročné kvôli hlučnému prostrediu, alebo rušivým zvukom v nahrávke. Skúste súčasne s nahrávkou púšťať tichú hudbu, alebo prehrajte nahrávku veľmi ticho. Tieto praktické cvičenia im pomôžu naučiť sa sústreďovať na nahrávku a nevnímať hluk, ktorý by ich inokedy rušil.

Precvičovanie gramatiky a písania

Hodina "bez učiteľa"- dajte študentom kriedu, alebo pero a nechajte ich pracovať spoločne pri tabuli, bez vás, na danom cvičení. Vy sa len pozeráte a na konci hodiny ohodnotíte ich spoločnú prácu. (Úloha je vhodná pre menšie skupiny). Správny slovosled- rozdeľte študentov do skupín a rozdajte im 10 ústrižkov papiera. Každá skupina vytvorí jednu vetu z 10 slov. Každé slovo vety je napísané osobitne na jednom ústrižku. Skupiny si potom ústrižky papiera vymenia a tvoria správne vety. Úloha im pomáha pri písaní slohových prác.

Precvičovanie rozprávania

Študenti pracujú vo dvojiciach. K práci potrebujú iba učebnicu. Otvoria ju na ľubovoľnej strane s obrázkami. Vyberú dva a opisujú ich a diskutujú o nich.

 

Celý rad cvičení skúškového typu ako stratégie, tipy a rady ako pracovať s testom nájdete v učebniciach Gold Experience 2nd edition, Gold B2 First New Edition, Longman Exam Activator * a Longman Exam Accelerator*.

*knihy sú na Zozname schválených učebníc MŠ pre školský rok 2018/2019

Prajeme úspešný školský rok a veľa úspešných študentov.

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson