Tipy do výučby

Tieto oblasti sú kľúčové hlavne vo výučbe detí a dospievajúcich. Sú dôležité pre ich celkový rozvoj a pripravenosť na rôzne životné situácie, ktorým môžu čeliť. Okrem toho, že môžu pomôcť s úspechom v škole, formujú aj pevný základ pre budúci osobný a profesijný úspech. Výuka týchto zručností umožňuje deťom lepšie porozumieť sebe aj ostatným, budovať zdravé medziľudské vzťahy, efektívne komunikovať a zvládať emocionálne výzvy.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny

Prístup k osobnostným a sociálnym zručnostiam by sa mal prelínať všetkými oblasťami výuky. V tomto tipe do výuky prinášame niekoľko jednoduchých tipov, ako tieto „soft skills“ zaradiť aj do vyučovania angličtiny.

Zadajte spoločný projekt

Skupinové projekty povzbudzujú schopnosť spolupráce, ale rozvíjajú aj komunikačné zručnosti. Nechajte deti spoločne rozhodnúť, na akom projekte budú pracovať. Mala by to byť úloha, ktorá zaujme celú triedu a žiaci pri jej plnení budú môcť uplatniť najrôznejšie zručnosti. Nezabudnite spoločne definovať ciele projektu a aj rozdeliť úlohy pri ich plnení. Čo chcú deti dosiahnuť? Akým spôsobom budú spolupracovať pre dosiahnutie daných cieľov? Nezabudnite si aj zopakovať kľúčové slovíčka alebo frázy, ktoré budú deti k tvorbe projektu potrebovať.

Nakoniec umožnite deťom prezentovať svoj hotový projekt pred triedou. Týmto spôsobom si nielen osvoja schopnosť prezentovať, ale pocítia aj hrdosť z dosiahnutého výsledku.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 1

Choďte príkladom

Deti sa samozrejme do veľkej miery učia pozorovaním svojho okolia. Skúste im svojim chovaním ukázať, ako vyzerá dobré načúvanie. Vytvorte v triede bezpečné, rešpektujúce prostredie, v ktorom každý môže zdieľať svoj názor a každý je vypočutý. Dajte dôraz na to, aby sa žiaci pri zdieľaní svojich názorov striedali. Použite k tomu nejaký predmet – plyšovú hračku alebo loptu – a stanovte pravidlo, že hovoriť môže iba ten, kto predmet drží, ostatní musia počúvať. Tak isto môžete deti podporiť v tom, aby si vzájomne pomáhali a aby vedeli aj požiadať o pomoc, keď ju potrebujú.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 2

Zamerajte sa na zdravé vyjadrovanie emócii

Pomôžte žiakom rozvíjať emocionálnu inteligenciu pomocou hier. Rozvíja sa tým ich empatia a schopnosť správne reagovať na emócie druhých. Môžete k tomu použiť rôzne kartičky s obrázkami vyjadrujúcimi jednotlivé emócie, prípadne im zadať, aby danú emóciu vyjadrili pantomímou, alebo ju nakreslili.

Sociální a emocionální dovednosti v hodinách angličtiny obr. 3

Pre výučbu sociálnych a emocionálnych zručností nie sú potrebné žiadne odborné znalosti. Pokiaľ je pre vás však táto téma celkom nová a neviete, ako ju zakomponovať do pravidelných osnov, môže vám prácu uľahčiť taká učebnica, ktorá poskytuje systematický rámec pre rozvoj týchto zručností.

Nová séria učebníc My Disney Stars and Heroes je určená pre výučbu angličtiny na prvom stupni základnej školy, a okrem iného vedie vašich žiakov práve aj k schopnostiam, ktoré presahujú rámec triedy a sú zásadné pre osobný rozvoj, aktívne občianstvo a budúci úspech nielen v škole.

Viac informácii o učebnici sa dozviete TU.

 

Prajem vám veľa inspirácie a zábavy vo výučbe!

  

Vaša metodička

Mgr. Kateřina Myšáková

Metodik/ odborný konzultant pro AJ

bara-kruh

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson