Tipy do výučby

Školský rok sa opäť blíži ku koncu. Opakovanie, skúšanie aj písomky sú už v poslednej fáze a uzatvárajú sa známky. Možno aj Vás v tomto období často trápi otázka, ako v posledných týždňoch udržať pozornosť žiakov v triede . Môžete využiť priestor pre zábavnú formu výučby, na ktorú nie je v priebehu školského roka čas. Na hodinách angličtiny sa môžu dostať k slovu hry, clil projekty, sledovanie filmov a zjednodušené čítanie. Ukážeme Vám, ako pred koncom školského roka zábavnou formou zapojiť do výučby zjednodušené čítanie.

Jedným zo základných motivačných faktorov pre študentov pri výbere čítania je téma knihy a v prípade zjednodušeného čítania aj adekvátna náročnosť slovnej zásoby a gramatických štruktúr. (V prípade potreby na nasledujúcom odkaze nájdete návod, ako vybrať vhodnú úroveň pre Vašich študentov: https://www.venturesbooks.sk/zjednodusena-cetba/ako-si-vybrat-spravnu-knihu.

Študentov nepochybne tematicky zaujme nová edícia zjednodušeného čítania vychádzajúceho z príbehu superhrdinov z Marvelových filmov a komiksov ako sú Captain America: Civil War, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Thor, The Story of Spiderman a iné. Pre učiteľov sú vytvorené hotové pracovné listy a k dispozícii sú aj nahrávky jednotlivých príbehov, ktoré nájdete na našich stránkach v sekcii zjednodušené čítanie - Download Teacher´s Resources.

Čítanie na povel má zväčša opačný účinok, ako by si učitelia priali, a preto je potrebné vymyslieť na študentov rôzne triky a fígle. Nižšie uvádzame pár tipov pre zábavné formy čítanie v triede.

Odhaľ svojho super-hrdinu

Didaktickým cieľom tejto skupinovej aktivity je precvičiť tvorenie otázok, čítanie s porozumením a rozprávanie.

Príprava: napíšte mená postáv z príbehu na malé papieriky a vložte ich do obálok. Pripravte toľko rôznych postáv, koľko je v skupine žiakov. Pre každú skupinu vytvorte jeden set obálok.

Ako príklad uvádzame postavy z príbehu The Avengers, ktoré sú predstavené na úvodnej stránke  Who is who? - pozri obrázok nižšie.

Najskôr oboznámte študentov so slovnou zásobou týkajúcou sa super-hrdinov napríklad formou myšlienkových máp. Napíšte na tabuľu „Superpowers“ a študenti majú za úlohu vymenovať čo najviac super vlastností hrdinov. Zapíšte návrhy študentov do myšlienkových máp a pridajte tie, ktoré sa nachádzajú v popise na stránke „Who is who?“

Ďalej precvičte so študentmi tvorenie otázok pomocou slovíčok, ktoré sú v myšlienkových mapách. Pre úroveň A2 môžete požiť nasledovné otázky:

Can you fly?

Are you strong?

Do you wear a cape?

Have you got any enemies?

Predveďte aktivitu študentom. Povedzte im, že ste tajný super-hrdina, ale nemôžete im prezradiť svoju identitu, ale ju musia pomocou otázok uhádnuť. Odpovedať môžete len áno/nie. Keď odhalia Vašu identitu pomocou 20 otázok, vyhrali študenti, keď nie, vyhrávate vy. Vyskúšajte hru so študentmi a až potom ich rozdeľte do skupín.

Do každej skupiny rozdajte obálky s menami hrdinov, alebo si obálku vyberú študenti sami. Určite študenta, ktorý otvorí svoju obálku prvý a ostatní zo skupiny musia hádať jeho identitu. Skupina, ktorá uhádne prvá všetky mená hrdinov vyhráva. Počas aktivity monitorujte študentov a kontrolujte správnosť otázok.

Pre zmenu môžete rozdeliť študentov do 4–5 členných skupín a keď pomocou 20 otázok neodhalia identitu, môže si daný študent vybrať ďalšiu obálku s menom.

Tréning pamäti s porozumením

Počas nasledujúcej aktivity si študenti precvičia nielen pamäť, ale aj počúvanie s porozumením a písanie a to všetko zábavnou a interaktívnou formou.

Pred samotným čítaním napíšte kľúčové slová na tabuľu. Pomocou nich budú študenti hádať tému príbehu. Vysvetlite/preložte novú slovnú zásobu a slovíčka zoraďte v poradí, v akom sa v príbehu vyskytujú. Tento spôsob im pomôže lepšie sa zorientovať v príbehu.

Počas čítania musia študenti pozorne počúvať, prípadne si aj zatvoriť oči, aby sa lepšie sústredili. Následne sa pokúsia čo najpresnejšie zapísať, čo sa v príbehu stalo.

Ak si vyberiete knižku zjednodušeného čítania s nahrávkou Pearson English Kids Readers, Pearson English Story Readers, Pearson English Readers nebo Pearson English Active Readers, môžete ju študentom pustiť z CD alebo online. Občas príbeh zastavte, aby tempo čítania nebolo príliš rýchle. Študenti si nerobia žiadne poznámky, len sa snažia zapamätať si príbeh.

Po prečítaní dajte študentom päť minút na to, aby napísali, ako si príbeh zapamätali. Potom si vo dvojiciach skontrolujú (pravopis, gramatiku) a skompletizujú (obsah) svojich príbehov. Týmto obohatíte výučbu o kooperatívne učenie a vzájomnú kontrolu žiakov.

Nakoniec rozdajte, alebo premietnite celý príbeh, aby si ho mohli študenti porovnať a doplniť.  Monitorujte skupiny a pomôže žiakom s neznámymi slovíčkami.

Čítanie v pohybe

Čítanie nemusí striktne prebiehať len nehybne v sede. Využite priestor celej triedy a motivujte študentov k čítaniu formou „diktovacej“ súťaže v pohybe. Študenti sa zlepšia v čítaní, počúvaní, výslovnosti, písaní, pravopise a opäť si potrénujú pamäť a zapojíte aj  element kooperatívneho učenia.

Pred hodinou pripevnite príbehy na jednu stenu triedy. Použite rovnaký príbeh pre každú dvojicu. Vysvetlite študentom, že budú súťažiť vo dvojiciach v čítaní a zapisovaní príbehu.

Určite, ktorí zo študentov budú prví čítať a diktovať a ktorí budú zapisovať. Po 4 minútach si vymenia úlohy. Diktujúci študenti idú ku stene, prečítajú si takú časť príbehu, ktorú si dokážu zapamätať a vrátia sa späť k zapisujúcemu študentovi a nadiktujú mu príbeh čo najpresnejšie. Po štyroch minútach si vymenia opäť úlohy.

Na záver si dvojice vymenia zošity/papiere a skontrolujú príbeh podľa nahrávky, alebo im príbeh prečítajte. Vyhráva tá dvojica, ktorá má najdlhší a najpresnejší príbeh a najmenej pravopisných/gramatických chyb.

Vyskúšajte ďalšiu z čitateľských aktivít. Začnite čítať príbeh, ktorý však nedočítajte do konca. Necháte ho študentom dočítať počas prázdnin. Je veľká pravdepodobnosť, že ich príbeh natoľko zaujme, že ho dočítajú aj dobrovoľne.

Prajeme Vám krásne a odpočinkové leto a budeme sa na Vás opäť tešiť pri septembrovom Type do výučby.

Danka Sekerková

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Danka foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson