Tipy do výučby

Hodnotenie je silným stimulujúcim prostriedkom a má veľký výchovný význam, pokiaľ je však správne a spravodlivé. Termín hodnotenie sa často stotožňuje s termínom známkovanie. Je hodnotenie a známkovanie to isté? Známka má odzrkadľovať reálnu úroveň vedomostí z učiva požadovaného osnovami. Hodnotenie je v podstate výsledok komunikácie žiak – učiteľ.

Alternatívne formy hodnotenia majú schopnosť vtiahnuť do hodnotenia žiaka, čím sa žiak učí hodnotiť samého seba, ale aj iných. Učiteľovi poskytuje možnosť posudzovať úspešnosť vyučovania, zároveň mu umožňuje plánovať ďalšie ciele, obsah vyučovania a prostriedky k ich naplneniu.

Činnosti na hodnotenie učebného procesu a výkonu žiakov:

What do you know?

Pred prezentáciou nového učiva sa opýtajte žiakov, či vedia nejaké slová spojené s danou témou. Žiaci sa budú cítiť dobre, ak vedia zareagovať na vašu otázku. Pre nich to znamená, že nie sú úplnými začiatočníkmi v novej téme.

Pop quiz

Je krátky kvíz o prebratej téme na konci hodiny, ktorý vám dá spätnú väzbu o osvojených vedomostiach skupiny, jednotlivca.

Doplňujúce otázky

Zadajte žiakom otázky, ktoré súvisia s danou tematikou a ktoré ich nútia nielen memorovať, ale rozmýšľať a uvažovať o prebratom učive. Tento spôsob činnosti slúži na kontrolu pochopenia učiva.

I can do it!

Opakovacie cvičenia tohto typu rozvíjajú zručnosť sebahodnotenia u žiakov. Žiaci sa naučia posúdiť, kde sa nachádzajú v procese učenia a čo potrebujú, aby dosiahli svoje vzdelávacie ciele. Cvičenie rozvíja schopnosť žiakov, aby sa nebáli klásť otázky. Príklady tu:

1. stupeň ZŠ
(strana 18 a 19)

2. stupeň ZŠ
(strana 14)

Stredné školy
(strana 18)

Learning Adventure Poster

Môžete používať na začiatku ako aj na konci hociktorej hodiny na spätno-väzbové hodnotenie a sebahodnotenie žiakov. Language adventure poster má štyri stupne:

TT 3 2019 PE

  1. Let´s go! - to znamená, že žiaci sú na začiatku učenia a vedia pár nových slov o danej tematike
  2. I‘m on my way! - žiaci sa učia nové slová, nadobúdajú nové vedomosti
  3. I‘m almost there! - žiaci sa cítia komfortne vo výučbe, majú dobré vedomosti o danej tematike
  4. I‘ve arrived! - žiaci vedia využívať osvojené vedomosti na hodine

 

 

Používanie Learning adventure poster na hodinách naučí žiakov hodnotiť vlastné učebné výkony, posúdiť vlastné sily a schopnosti.

Ďalšie nápady ako využiť spomenuté spôsoby hodnotenia výkonu žiakov ako aj Learning adventure poster na hodinách nájdete v učebnici Poptropica English od vydavateľstva Pearson (veková skupina 6-10 rokov).

Existuje veľa aktivít a nástrojov na formatívne hodnotenie žiakov. Dôležité je, aby sme sa nezameriavali iba na hodnotenie výsledkov a poukazovanie chýb, ktorých sa žiaci dopúšťajú. Je predsa v našom a ich záujme, aby napredovali vo vzdelávaní a nie memorovali a učili sa pre testovanie. V škole by sa malo upevňovať zdravé sebavedomie žiakov a každý žiak by v nej mal nachádzať dostatok priestoru pre vlastnú sebarealizáciu a pre uspokojovanie svojich poznávacích potrieb.

Viac informácií o danej problematike nájdete v publikácii  Zavádění formativního hodnocení (praktické techniky pro základní a strední školy), autori Dylan Wiliam a Siobhán Leahyová.

 

PaedDr. Judita Tóthová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

Judita foto

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson