Tipy do výučby

Určite ste už počuli, že nastanú zmeny v Cambridge skúškach A2 Key, A2 Key for Schools, B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools. Skúšky sa pravidelne aktualizujú na základe najnovších výskumov v oblasti jazykového vzdelávania a výučby. Zároveň sa prihliada na to, aby skúšky zostali relevantné pre potreby škôl a študentov.

 

Nové formáty skúšok sa začnú používať od januára 2020 a medzi tieto zmeny patria:

grades

 • nové a aktualizované úlohy pri všetkých testoch
 • lepšie zosúladenie medzi skúškami, kvôli jasnejšiemu postupu od jednej skúšky k ďalšej
 • nový spôsob vykazovania známok

 

Writing - B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

Pri skúškach B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools prišlo k pomerne veľkej zmene, časti „Reading“ a „Writing“ boli rozdelené.

 • V časti „Writing“, v prvej úlohe, majú kandidáti po novom poslať odpoveď emailom v rozsahu približne 100 slov. V predchádzajúcich rokoch sa písala správa s približne 35 slovami.

Kandidáti dostanú v zadaní email s poznámkami a musia napísať odpoveď tak, aby v nej boli odpovede so všetkými použitými poznámkami.

Zadanie teda vyzerá takto: 

Gold Preliminary s78 c2

Akým spôsobom by sa dali študenti na tento typ úlohy pripraviť?

V emaile sa píše o športovom festivale, študenti teda môžu pracovať vo dvojiciach, alebo skupinkách a spísať zoznam športov, ktorým sa venujú, alebo sledujú v televízii. Ďalej môžu témy postupne rozvíjať, napríklad aký šport je nebezpečný, alebo ktorý by si chceli vyskúšať. 

race1

 

Témy môžete uviesť aj pomocou súťaže „vocabulary race“. Skupiny majú za úlohu napísať v časovom limite slová, ktoré súvisia so športom. Po časovom limite sa slová porovnajú a môžete ich ohodnotiť tak, že za slovo, ktoré majú všetky skupiny, nie je žiadny bod, pokiaľ použije niektoré slovo niekoľko skupín, ale nie všetky, dostanú 1 bod a 5 bodov dostane skupina za slovo, ktoré nikto iný nemá.

 

Gold Preliminary s78 c3 Pri písaní odpovedí je dôležité reagovať na všetky poznámky a zahrnúť  ich do odpovedí. Je dobré najskôr to so študentmi nacvičiť. Začneme prvou poznámkou, pri ktorej má študent navrhnúť, ktorý šport má Emi vyskúšať na festivale. Študenti môžu použiť výrazy, ktoré sú v angličtine bežné pre poskytovanie rád a vytvoriť niekoľko viet:

 

Iný spôsob, ako si so študentmi odpovede na jednotlivé poznámky precvičiť je, že študentov rozdelíte do štyroch skupín. Každá skupina spracuje jednu poznámku. Spoločne vytvoria niekoľko viet, ktoré by sa dali do odpovede uviesť. Aby boli vety dlhšie, pripomeňte študentom, aby používali spojky a ďalšie slovné druhy, ako príslovky, prídavné mená, atď. Potom napíšte vety na tabuľu a spoločne ich so študentami prejdite, doplňte, či pozmeňte.

Pri precvičovaní písania, je určite dôležité dať študentom modelový text, podľa ktorého sa budú vo svojich odpovediach riadiť. Je dobré modelový text rozobrať a povedať si, či obsahuje všetko, čo má, vrátane správnej gramatiky, pravopisu a ďalších náležitostí, ktoré neformálny email má mať 

Ukážka: (kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie)Gold Preliminary s78 c4

A teraz je čas, aby študenti podobnú úlohu spracovali sami:

Gold Preliminary s78 c7

 

Listening – B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

 • Ďalšia zmena je v časti „Listening“, kde úloha  2 znie: „Vypočujte si 6 rozhovorov a vyberte správnu možnosť A, B nebo C.“ Či sa jedná o na sebe nezávislé rozhovory, kde ľudia vysvetľujú svoje pocity a postoje.

  Príkladom nového zadania pri počúvaní je:
Gold preliminary 4-1 Gold preliminary 4-5

Pri počúvaní samozrejme  platí, že čím viac študenti počúvajú a počúvanie precvičujú, tým lepšie rozumejú. Príprava pred samotným počúvaním je ale tiež dôležitá. Nechajte študentov, aby si prečítali zadanie jednotlivých úloh a pred tým, než si pozrú možnosti, nech si skúsia predstaviť možné odpovede. Aké výrazy a kľúčové slova očakávajú, že sa v rozhovore objavia? 

Čo keby si študenti vyskúšali rozhovor pripraviť, podľa toho, čo od rozhovoru očakávajú?

Potom sa pozrite na možnosti a požiadajte študentov aby podčiarkli kľúčové slová. Ľudia  v rozhovore pravdepodobne použijú synonymá,  toho by si študenti pred podobným typom cvičenia na počúvanie mali byť vedomí, a mali by sa pokúsiť na niektoré synonymá prísť. 

 

Speaking - B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools

 • V časti „Speaking“ prišlo len k menším zmenám, ktoré skúšku majú svojím formátom priblížiť ku skúške B2 First. Študenti možno ocenia, že už napríklad nemusia hláskovať svoje meno pri predstavovaní sa.

„Speaking“ obsahuje štyri časti, vrátane opisov obrázkov. Po novom však tieto obrázky nie sú tematicky prepojené. Kandidáti majú za úlohu opísať, čo ľudia na obrázkoch robia, kde sú, ich pocity, atmosféru, výzdobu, počasie a ďalšie detaily. 

Často sa stáva, že študenti opíšu, čo ľudia robia a potom ďalej nevedia, čo ešte o obrázku povedať. Tu opäť platí, že čím viacej precvičujeme, tým ľahšie to majú študenti na skúške.

Ako teda študentov rozrozprávať?

my-room

  1. Ukážte im obrázok, ktorý na prvý pohľad nie je veľmi obsiahly.
  2. Začnite s „memory game“ – nechajte študentov, aby sa minutu na obrázok pozerali a potom napísali čo najviac vecí, ktoré si z obrázka pamätajú.
  3. V ďalšom kroku môžete použiť otázky. Buď otázky pripravíte pre študentov Vy, alebo si pripravia svoje otázky študenti v skupinách:

Príklady otázok k tomuto obrázku sú:

Is this a boy´s or girl´s room? Why do you think so?
Whose room is it? What can you tell about the person who
lives there?
What are the three most important objects in this room?
What would you like to change in this bedroom?

 1. Potom môžete pokračovať s osobnými otázkami:

How is your room different from this one?
Do you keep your room tidy?Who helps you keep it tidy?
What is the first thing you do when you get into your room?

Tu je dôležité, aby študenti odpovedali na otázky obšírne, nielen jedným slovom, alebo krátkou vetou. Ukážte im, ako rozvíjať rozhovor pomocou „follow-up“ otázok. Vtedy študenti navzájom reagujú na to, čo povedal ten druhý a kladú ďalšie doplňujúce otázky k téme.

aks-follow-up-questions

Študenti môžu pracovať vo dvojiciach alebo v „otvorených“ dvojiciach, keď sa rozprávajú s jedným študentom a odpovede potom porovnávajú s iným. Alebo môžu chodiť po triede a partnerov striedať.

Taký typ cvičení je vhodný na precvičenie úlohy, ktorá sa objaví v ústnej časti skúšky, ale rozvíja aj komunikáciu, tvorivosť, spoluprácu a kritické myslenie.

 

Pre prípravu študentov na skúšky je vhodné použiť knihy, ktoré sú k tomu priamo určené. Nové knihy na zmeny reagujú a nové typy úloh už obsahujú. Dnešné ukážky boli použité z kníh Gold New Edition a Gold Experience. Viac informácií o tituloch nájdete TU.

V dnešnom tipe do výučby som sa zamerala na niektoré zmeny v skúškach B1 Preliminary a B1 Preliminary for Schools. Pri tejto skúške sú aj zmeny v časti „Reading“. Podrobné informácie, vrátane tých o zmenách skúšok A2 Key, A2 Key for Schools, môžete nájsť na stránkach TU.

Prajem Vám usilovných a zvedavých študentov a Vašim študentom úspech na budúcich skúškach.

Mgr. Zuzana Pohlová

Metodik/ odborný konzultant pre AJ

zuzka

SLOVAK VENTURES s.r.o

Štefánikova trieda 8/15, 949 01 Nitra

Slovenská republika

Odoberajte našich newsletterov a buďte stále v obraze

Sme priamy distribútor týchto vydavateľstiev:

Pearson